Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Szanowni Rodzice, 

W związku z powrotem uczniów klas I-III do szkoły od dnia 18 stycznia 2021 roku informuję, iż: 

  • Plan lekcji pozostaje bez zmian; 
  • Stołówka szkolna funkcjonuje od dnia 18.01.2021 r.;
  • Obiady będą wydawane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem; 
  • Biblioteka szkolna pracuje w godzinach 7.30 – 15.00
  • Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach 6.30 – 16.00
  • Gabinet medycyny szkolnej pracuje na dotychczasowych zasadach; 
  • Dowozy uczniów będą realizowane według godzin obowiązujących przed 9 listopada 2020; 
  • Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas I-III prowadzone będą na terenie szkoły. 

W szkole obowiązują procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID – 19 wprowadzone zarządzeniem nr 26/2020 dyrektora szkoły z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

Uczniowie przychodzą do szkoły 5 minut przed przerwą lekcyjną, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających. 

W przestrzeniach wspólnych i podczas dowozów uczniów i pracowników obowiązuje poruszanie się w maseczkach ochronnych oraz dezynfekcja i częste mycie rąk. Jeśli skóra rąk ucznia jest wrażliwa na środki dezynfekcyjne, uczeń ten po wejściu do szkoły jest zobowiązany umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.  

Do szatni szkolnej schodzą wyłącznie uczniowie, w wyjątkowych sytuacjach pod opieką rodzica. 

Komunikacja ze szkołą odbywa się na dotychczasowych zasadach, a w szczególności z wykorzystaniem telefonów, maili, skrzynki na listy.  

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, MZ, GIS celem zwiększenia bezpieczeństwa i możliwościami szkoły klasy II b, II d, III a zmienią sale lekcyjne. 

Klasa  Wychowawca Do 9 listopada 2020 była w sali Od 18 stycznia 2021 będzie w sali 
II B J. Miaz 1 d 21 e 
II D J. Michalska 7 d 20 a 
III A W. Walczyk 10 b 26 a 

Również w szatni szkolnej zostanie zwiększona liczba boksów na potrzeby uczniów klas I-III.  

W dniu 18 stycznia 2021 r. uczniowie wchodzą do szatni według dotychczasowych zasad i wejść. Następnie pod opieką nauczyciela/wychowawcy wyznaczone klasy zabierają swoje obuwie pozostawione w boksach i udają się do nowych  boksów w szatni segmentu A i E. Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzą z szatni segmentu A, B i E nowymi wyjściami. 

Od 19 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wchodzą do szatni zgodnie z opisem na drzwiach wejściowych.  

Przeniesienia dotyczą uczniów klas: 

Klasa Wychowawca Do 9 listopada 2020 szatnia – segment Od 18 stycznia 2021 szatnia – segment 
I a T. Roguz B  
I b B. Gardynik 
I c Z. Sowińska 
I d E. Leśniak 
I e A. Głodo A – nowy boks 
II a K. Ziółkowska 
II b J. Miaz 
II c A. Wąsik 
II d J. Michalska A –nowy boks 
II e M. Ziółek 
III a W. Walczyk A nowy boks 
III b M. Durma A nowy boks 
III c E. Wnuk 
III d E. Brzeska A  
III e K. Chrząstowska-Chabior Nowy boks 

Proszę wszystkich rodziców o wyrozumiałość, szacunek dla pracowników obsługi i przestrzeganie dotychczasowych ustaleń, aby uczniowie mogli jak najdłużej uczęszczać do szkoły i być w niej bezpieczni.  

W oczekiwaniu na odbiór dzieci ze szkoły proszę o zachowanie dystansu społecznego przed budynkiem szkoły i odsunięcie się od wejść/wyjść, aby były one drożne. 

Zwracam się również z prośbą o zwrot wypożyczonych komputerów na czas nauki zdalnej dla uczniów klas I – III do kierownika gospodarczego – pomieszczenie obok portierni  – w poniedziałek i wtorek, tj. 18 i 19.01.2021r. 

Gabriela Zielińska  

dyrektor szkoły