Stypendia

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku 2021/2022

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

Stypendia naukowe za rok 2020/2021

Wnioski o stypendia naukowe za rok 2020/2021 należy składać w sekretariacie szkoły po zakończeniu roku szkolnego lub po odebraniu wyników egzaminu ósmoklasisty.

Najwyższa średnia ocen w szkole:
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu – 6,00;
Szkoła Podstawowa w Zrębinie – 5,81;
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – Szkoła Podstawowa w Ruszczy – 6,00.


Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu wnioski o stypendia za uzyskanie najwyższej średniej
ocen winni złożyć tylko ci uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen wskazaną powyżej, czyli
Szkoła Podstawowa w Połańcu – 6,00, Szkoła Podstawowa w Zrębinie – 5,81, Zespół Placówek
Oświatowych w Ruszczy – Szkoła Podstawowa w Ruszczy – 6,00.