Prawa i obowiązki ucznia

(Wyciąg ze statutu szkoły)

§ 122. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
3) ochrony i poszanowania jego godności;
4) ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;
14) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) rodzice/ prawni opiekunowie składają skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia;
4. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych,
a odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.
5. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty lub do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.

§ 123. 1. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, sumiennego przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, zgodnie
z regulaminem klasopracowni lub kontraktem zawartym pomiędzy uczniami
a wychowawcą oraz właściwego zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych;
4) dostarczenia w ciągu 1 tygodnia, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności sporządzonego przez rodziców lub prawnych opiekunów;
5) w sytuacji, o której mowa w pkt.4 uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości wynikających z jego nieobecności w szkole;
6) punktualnego przychodzenia na lekcje;
7) angażowania się w życie klasy i szkoły;
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
9) pomagania słabszym, przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy, brutalności
i wandalizmowi;
10) dbania o czystość mowy ojczystej;
11) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
12) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, w tym noszenia zmiennego obuwia;
13) dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, znajomości i szanowania jej tradycji;
14) odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej;
15) szanowania cudzej pracy;
16) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych.

§ 124. 1. Ucznia nie obowiązuje jednolity strój szkolny. Wymaga się, aby w czasie pobytu w szkole uczeń był czysty, schludny i skromny.
2. Strój codzienny:
1) koszula, bluzka lub sweter zakrywające ramiona, brzuch i plecy, dopuszczalny jest umiarkowany dekolt;
2) spódnica stosownej długości lub spodnie;
3) strój nie powinien przedstawiać ilustracji i napisów ani propagować treści zabronionych prawem;
3. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:
1) dla dziewcząt – granatowa bądź czarna spódnica i biała bluzka, marynarka w kolorze spódnicy,
2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
4. W szkole zabronione są nakrycia głowy, ostry, wyzywający makijaż, tipsy, zagrażająca bezpieczeństwu biżuteria, piercing oraz fryzury sugerujące przynależność do grup nieformalnych.

§ 125. 1. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących w szkole zasad dotyczących telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych:
1) zabrania się korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji
i innych zajęć na terenie szkoły i poza nią; telefon powinien być wtedy wyłączony;
2) zabrania się wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów podczas pobytu w szkole oraz w trakcie innych zajęć organizowanych przez szkołę;
3) uczeń i jego rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za przyniesione do szkoły telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne;
4) w przypadku nieregulaminowego korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych uczeń oddaje urządzenie,
a nauczyciel przekazuje je do wychowawcy klasy.
2. Telefon lub inne urządzenie elektroniczne może być oddane wyłącznie rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1) telefony komórkowe ani inne urządzenia elektroniczne, biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie, kradzież oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia biżuterii;
2) spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane „handlem przedmiotami” przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; spory te rozstrzygają rodzice ewentualnie policja.