Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie identyfikatory są unikalne.
 • Część zdjęć oraz innych elementów nietekstowych nie posiada opisu alternatywnego.
 • Nieliczne linki nie posiadają treści.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie nie mają napisów z uwagi na fakt, że pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Dokumenty pdf nie zawierają tytułu oraz zakładek.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, skorzystano także z automatycznego narzędzia do oceny dostępności strony internetowej – Tingtun Checker znajdującego się pod adresem: http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że

strona internetowa https://podstawowa.polaniec.eu spełnia wymagania w 96,83%.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gabriela Zielińska.
 • E-mail: dyrektorsppolaniec@gmail.com.
 • Telefon: 158650731.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu mieści się w jednej lokalizacji: 28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 1. Jest to budynek dwukondygnacyjny, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, świetlica szkolna, sale gimnastyczne, gabinet opieki stomatologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Do szkoły prowadzą dwa wejścia z poziomu gruntu od strony zachodniej. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych, boczne wyłącznie w schody. Budynek nie posiada windy, poruszanie się między piętrami jest utrudnione. Na parterze znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwiać na parterze budynku po przywołaniu żądanej osoby przez pracownika portierni lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 158650731. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami

Na stronie zastosowano następujące ułatwienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 • przełącznik rozmiaru tekstu,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • negatywny kontrast,
 • jasne tło,
 • podkreślone linki,
 • czytelna czcionka.