Rekrutacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy Rodziców o zapoznanie się z nowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji:

Komunikat – rekrutacja do klas I

Komunikat – rekrutacja do przedszkoli i oddziału przedszkolnego

Informacja dla rodziców dzieci z klas „0” dotycząca tzw. bilansu ucznia klasy „0”

Od lutego do czerwca dzieci podlegają tzw. bilansowi ucznia klasy „0”.

Klasa „0” szkolna podlega pielęgniarce w szkole, natomiast klasa „0” w przedszkolach – pielęgniarce w przychodni dla dzieci zdrowych.

Należy zgłosić się z dzieckiem najpierw na testy do pielęgniarki, a następnie do lekarza rodzinnego.

Po badaniu wypełnioną „Kartę profilaktycznego badania ucznia klasy 0” należy w pierwszym tygodniu września dostarczyć do gabinetu medycyny szkolnej w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało do klasy I.

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec

Rekrutacja do klasy I

Zarządzenie numer 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

Miejscowości należące do obwodu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu

Druki do pobrania dla kandydatów do klasy I zamieszkałych w obwodzie szkoły

Druki do pobrania dla kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie numer 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

Druki do pobrania