RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniżej oraz w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Prosimy o zapoznanie się z tekstem.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Państwa danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – panem Pawłem Strycharzem. Kontakt: pawel@e-direction.pl; tel. 781-789-749.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Paweł Strycharz, e-mail:  pawel@e-direction.pl; tel. 781-789-749.

3. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Administratora oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.

6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły/przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klauzula informacyjna – monitoring

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu  funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: pawel@e-direction.pl; tel. 781-789-749.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, e, f, RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24) oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 tj. z dnia 2018.05.16).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie są przekazywane innym podmiotom. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia (w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO).
 7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Pieczęć  Administratora