Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu”

W dniu 30 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisano – Umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

W imieniu Gminy Połaniec umowę podpisała Pani Gabriela Zielińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Połaniec – Pani Małgorzaty Żugaj. W imieniu Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisał Zarząd Województwa – Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie  dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Podczas uroczystego podpisania umowy obecny był Pan Jacek Benedykt Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.

Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieci w wieku szkolnym poprzez rozwijanie zainteresowań i zwiększanie szans edukacyjnych na dodatkowych zajęciach z edukacji ekologicznej i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Ponadto zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia ww. zajęć oraz podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji włączającej i Technologii Informacyjno Komunikacyjnej (TIK) na kursach specjalistycznych. Projekt przewiduje również remont korytarzy szkolnych w celu przekształcenia ich w miejsca przyjazne dla uczniów i edukacji w sposób niekonwencjonalny i nowoczesny.

Całkowita wartość projektu wynosi  642 896, 55 złotych

Wkład własny Gminy Połaniec – 64 289, 66 złotych

Dofinansowanie – 578 606, 89 złotych