Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów i rodziców

Egzamin odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 roku.

 1. 14 maja 2024 r. godz. 900– I część (język polski).
 2. 15 maja 2024 r. godz. 900– II część (matematyka).
 3. 16 maja 2024 r. godz. 900– III część (język obcy nowożytny).

Przed wejściem na salę

 • Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.
 • Możliwość posiadania małej butelki z wodą (podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika).

Przybory na egzaminie

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • Zabroniony jest długopis suchościeralny.
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O ustalonej godzinie uczeń wchodzi do sali, otrzymuje karteczkę z kodem i PESELEM oraz naklejki. Zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował.

Po wejściu na salę

Po wejściu do sali uczniowie zostają zapoznani z zasadami obowiązującymi na egzaminie.
A następnie otrzymują zestaw egzaminacyjny. Wtedy mają obowiązek:

 1. Zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na 1. i 2. stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości można poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących.
 2. Sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast należy zgłosić nauczycielom nadzorującym egzamin.
 3. Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE
  w wyznaczonych miejscach.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

 • I część 120 minut (wydłużenie do 180 minut),
 • II część 100 minut (wydłużenie do 150 minut),
 • III część 90 minut (wydłużenie do 135 minut).

Podczas egzaminu:

 • Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 • W czasie trwania egzaminu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W trakcie egzaminu nie wolno:

 • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy,
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.