Uważność kluczem do szczęśliwego życia.

„Celem edukacji jest stworzenie warunków, w których uczniowie i nauczyciele mogą rozwijać się i rozkwitać, ucząc się umiejętności niezbędnych do kreowania szczęśliwego, zdrowego, kreatywnego, zrównoważonego oraz pełnego sensu i znaczenia życia” – Katherine Weare.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnej edukacji  i naszych uczniów Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu realizuje projekt „Uważność – kompleksowy program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III – cz. I na rok szkolny 2023/2024”. Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta
i Gminy w Połańcu.

Program jest przewidziany na trzy lata szkolne i w kolejnych latach planowana jest jego kontynuacja. Jako placówka pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby szkoła była miejscem nie tylko nabywania wiedzy, ale i kształtowała u młodego człowieka poczucia własnej wartości
w atmosferze szczęścia, akceptacji, tolerancji. Zależy nam, aby tworzyć środowisko edukacyjne oparte na uważności, życzliwości i zrozumieniu. Realizowany przez nas projekt pozwala wyposażyć dzieci w umiejętności zwiększające ich odporność psychiczną, zadowolenie z siebie oraz radzenie sobie z trudnościami.

Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Połańcu.

Najważniejszymi celami projektu są:

 • propagowanie uważności jako metody radzenia sobie ze stresem, poprawy koncentracji uwagi oraz świadomego rozwoju osobistego,
 • przeprowadzenie różnorodnych działań profilaktycznych o tematyce uważnościowej w szkole z udziałem całych klas, grup, uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • integrowanie środowiska uczniowskiego wokół ważnych tematów,
 • zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z metodami uważności, wdrożenie ich do programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

Spodziewane efekty:

 • wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego i uważności,
 • podejmowanie świadomych i słusznych wyborów w kwestii własnego zdrowia,
 • integracja środowiska uczniowskiego,
 • stworzenie w szkole miejsc do relaksu i uważności,
 • różnorodne, ciekawe i skuteczne działania profilaktyczne,
 • stopniowa i systematyczna poprawa koncentracji uwagi, radzenia sobie ze stresem
  i wzrost umiejętności samokształcenia u uczniów,
 • zapoznanie nauczycieli z programem ćwiczenia uważności u uczniów poprzez ich udział w szkoleniach,
 • stworzenie systemu kształcenia uważności poprzez wyszkolenie szkolnych liderów uważności.

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Połańcu

Szczegółowy program działań w ramach projektu:

 1. Szkolenie dla nauczycieli wg programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo” – autorstwa Jowity Wowczak i Katarzyny Kowalskiej – Bębas – IX/X 2023 r.
 2. Szkolenie liderów uważności – IX/X 2023 r.
 3. Lekcje pokazowe na temat uważności dla rodziców i nauczycieli 2023/2024 r.
 4. Udostępnianie materiałów z konferencji o uważności dla rodziców klas I – III
  i nauczycieli – X 2023 r.
 5. Prowadzenie w klasach I-III systematycznych ćwiczeń i zajęć na temat uważności
  – X 2023 r. – VI 2024 r.
 6. prowadzenie raz w tygodniu lekcji lub zajęć na temat uważności,
 7. prowadzenie raz dziennie ćwiczenia uważności na pierwszej lekcji z uczniami
 8. udział uczniów klas I-III w Dniu Uważności w szkole
 9. Informacja do rodziców na temat przebiegu programu w ich klasach podczas spotkań
  z rodzicami (śródroczne spotkanie i w połowie II półrocza).
 10. Nadanie przez liderki programu krótkiej audycji o uważności dla rodziców na zebraniu z rodzicami – 1 raz w ciągu roku szkolnego 2023/2024 r.
 11. Mailing do rodziców z przykładowymi ćwiczeniami uważności, które można zastosować w domu – 1 raz w miesiącu.
 12. Dzień uważności – III 2024 r.
  1. gazetka o uważności,
  2. utworzenie „Drzewa uważności”,
  3. dekoracja holu głównego,
  4. audycja o uważności nadawana przez radiowęzeł szkolny,
  5. uważność w świetlicy szkolnej – całodzienny blok programowy,
  6. ćwiczenia uważnościowe na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,
  7. ćwiczenia relaksacyjne i uważnościowe we wszystkich klasach,
  8. ćwiczenia uważnościowe na wybranych lekcjach wychowania fizycznego,
  9. degustacja zdrowych napojów na dużej przerwie (herbat zielonych i ziołowych),
  10. stolik sensoryczny i zapachowy na holu głównym,
  11. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zakładają w tym dniu elementy ubioru w kolorze zielonym lub niebieskim.
 13. Stworzenie kolejnych miejsc uważności i relaksu w szkole.
 14. Powiększenie księgozbioru na temat uważności szkolnej biblioteki – IX/X 2023 r.
 15. Kurs trenerski „Uważność w edukacji” – III 2024 r.
 16. Podsumowanie cz. I programu – spotkanie realizatorów w celu ewaluacji programu – VI 2024 r.

Realizatorzy projektu:

 • dyrekcja Szkoły Podstawowej w Połańcu,
 • pedagodzy szkolni, psychologowie,
 • wychowawcy klas I – III,
 • nauczyciele współorganizujący kształcenie, zainteresowani nauczyciele,
 • liderki programu.

Praktykę uważności w naszej szkole rozpoczęliśmy od wrześniowego szkolenia dla nauczycieli klas I – III wg programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo”. Obecnie zajęcia według autorskiego programu Jowity Wowczak i Katarzyny Kowalskiej – Bębas wprowadzane
i realizowane są w klasach I – III przez wychowawców klas. Szerzej o tym oraz innych działaniach w ramach projektu opiszemy w kolejnym artykule.

Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Benedykta Nowaka oraz kierownika Referatu Organizacyjnego Komunikacji i Spraw Społecznych Pani Anny Ziętarskiej-Winnickiej składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji tego projektu. Słowa wdzięczności przesyłamy również Paniom autorkom programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo”: Jowicie Wowczak i Katarzynie Kowalskiej-Bębas za okazaną pomoc, życzliwość, otwartość i pozytywną energię.

Koordynator projektu: Małgorzata Sokołowska

Liderki uważności: Monika Moryto, Małgorzata Studnicka, Iwona Damm