Duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa

Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

 Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

 Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły wniosku rodzica o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

                                      BS Połaniec 86 94 25 0008 0001 0009 2000 0003.

Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię ucznia o wym. 30 x 42 mm.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego /do pobrania/: