REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

„Mistrz Ortografii klas II”, „Mistrz Ortografii klas III”

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
 • kształtowanie nawyku stosowania zasad ortograficznych;
 • opanowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz umiejętności samodzielnej pracy.

Organizacja konkursu:

Konkurs odbywa się w II etapach:

Etap I – klasowy – trzyczęściowy, tematycznie związany z porami roku – przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Etap II szkolny – finałowy – przeprowadzają nauczyciele odpowiedzialni za organizację Konkursu Ortograficznego.

Zasady konkursu:

 1. Nauczyciele otrzymują teksty dyktand etapu I od organizatorów konkursu, przeprowadzają je i sprawdzają w terminach: jesień – listopad; zima – luty, wiosna –  kwiecień. Listę laureatów przekazują organizatorom konkursu.
 2. Do etapu II przechodzą uczniowie, którzy otrzymali średnio min. 95 punktów (suma punktów z trzech dyktand dzielona przez 3).
 3. Laureaci biorący udział w finale szkolnym piszą dyktando (lato) z podziałem na kategorie wiekowe, w wyznaczonym terminie (do 09 czerwca 2023r.).
 4. Tekst dyktand uczniowie piszą długopisem (nie  można używać korektorów, gumek, długopisów ścieralnych).
 5. Wszelkie poprawki i pomyłki popełnione podczas pisania uczniowie anulują poprzez skreślenie lub wzięcie w nawias całego, błędnie napisanego wyrazu.
 6. Podczas dyktanda nie można się komunikować, zadawać pytań, wychodzić z sali.
 7. Konkurs wygrywają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Przyznaje się kolejno I, II, III miejsce oraz wyróżnienie (w uzasadnionych przypadkach).
 8. Sposób oceniania prac:

Za poprawnie napisane dyktando uczeń otrzymuje 100 punktów.

Za każdy popełniony błąd punkty odejmowane są wg zasady:

 • I kategoria błędów (odejmujemy 3 punkty):

ó-u, ż-rz, h-ch, i-j,

wielka i mała litera,

opuszczony wyraz;

 • II kategoria błędów (odejmujemy 2 punkty):

łączna i rozdzielna pisownia wyrazów,

zmiękczenia,

ubezdźwięcznienia, „om, on-ą”, „em, en-ę”,

pisownia cząstki „–by”,

błędne przeniesienie wyrazu,

łączenie lub rozdzielenie wyrazu;

 • III kategoria błędów (odejmujemy 1 punkt):

opuszczenie, dodanie litery,

interpunkcja (brak lub niepotrzebne wstawienie: kropki, dwukropków,

   myślnika,  3 przecinków).

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu:

Barbara Gardynik i Agnieszka Chyla