Komunikat dotyczący nauki po feriach

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w dniach 31.01.2022 – 27.02.2022 r.:

  • dla uczniów oddziału przedszkolnego, klas I-IV zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą odbywały się stacjonarnie, w salach lekcyjnych na terenie szkoły;
  • dla uczniów klas V-VIII zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Classroom;
  • zajęcia stacjonarne i zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji;
  • z zajęć zdalnych na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie klas V-VIII posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o przepisy, na pisemny wniosek rodziców;
  • zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem;
  • konsultacje dla uczniów klas VIII, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty i nie są objęci kwarantanną odbywają się na terenie szkoły po zgłoszeniu nauczycielowi potrzeby spotkania w sposób stacjonarny, po zakończonych zajęciach dydaktycznych;
  • dowozy i odwozy przebiegają zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy ;
  • stołówka szkolna działa od poniedziałku;
  • świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6.30 – 16.00;
  • biblioteka szkolna działa w godzinach 7.30 – 15.30

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas I-IV i oddziału przedszkolnego przypominam wszystkim uczniom i rodzicom o konieczności stosowania zasad sanitarnych obowiązujących w szkole, w tym o noszeniu maseczek ochronnych w przestrzeniach wspólnych oraz podczas dowozów i odwozów, częstym myciu rąk, dezynfekcji w miarę możliwości oraz zmianie obuwia w szatni szkolnej.  Po zakończonych lekcjach, w oczekiwaniu na odwóz – uczniowie dojeżdżający mają obowiązek udania się na świetlicę szkolną.

Wszystkim Rodzicom, Uczniom, Pracownikom Szkoły życzę dużo zdrowia.

Z poważaniem

Gabriela Zielińska

dyrektor szkoły