Zmiany w organizacji pracy szkoły od 22 marca 2021 r.

 • Od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 9 kwietnia br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Classroom zgodnie z planem lekcji, tj. w godzinach 7.50-14.05.
 • W dzienniku elektronicznym odnotowywana będzie obecność uczniów na lekcjach, bieżące ocenianie, tematy lekcji. Nauczyciele na bieżąco będą monitorowali frekwencję. Ewentualne problemy zgłaszają do wychowawców klas celem wyjaśnienia z rodzicami.
 • Wszystkie zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora oraz zajęcia wynikające z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane również w sposób zdalny.
 • Oddział przedszkolny w szkole będzie funkcjonował bez zmian.
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców zorganizuje nauczanie zdalne w szkole.
 • Od poniedziałku, 22 marca br. szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób. Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielom uczącym w klasach ósmych w każdy piątek na kolejny tydzień zajęć.
 • Od poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia nie będzie działała stołówka szkolna.
 • Biblioteka szkolna funkcjonuje w sposób zdalny.
 • Od 22 marca do 9 kwietnia zawieszone zostają dowozy szkolne.