Organizacja I etapu konkursów przedmiotowych

Ułożone jedna na drugiej kolorowe książki z tytułami - nazwami przedmiotów szkolnych.

Drodzy uczniowie, przed Wami I etapy konkursów przedmiotowych. W trosce o zdrowie Wasze, nauczycieli oraz personelu szkolnego, proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

 • Na konkurs może przyjść wyłącznie osoba zdrowa: zdający, nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Wyklucza się możliwość organizacji konkursu w domu ucznia.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Nie wolno używać korektora.
 • Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z brudnopisów i pomocy naukowych, wynikające ze specyfiki przedmiotów, określają regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
 • Uczeń zobowiązany jest okazać się legitymacją szkolną lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali konkursowej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Do szkoły wchodzimy wejściem od strony boiska szkolnego do piłki nożnej, od godziny 9.30.
 • Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 • Przy wejściu na teren szkoły uczniowie będą mieli zmierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal konkursowych po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali.
 • Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie konkursu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
– kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.

 • Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konkursu, nawet po zajęciu miejsca.
 • Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.