specyficzne-trudnosci-w-nauce

Kolorowy schemat przedstawiający specyficzne trudności szkolne

Kolorowy schemat przedstawiający specyficzne trudności szkolne z podziałem na trzy grupy: 1) Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja/dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia); 2) Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia); 3) Inne specyficzne trudności w uczeniu się (umiejętność czytania nut, uczenie się układów ruchowych, wykonywanie zadań manualnych, posługiwanie się mapą). W górnym lewym rogu logo projektu Akademia Ortograffiti, w prawym adres strony: www.akademiaortograffiti.pl.